ALGEMENE VOORWAARDEN SMART FIT

Hoofdstuk 1:Hoofdstuk 1 betreft de Algemene Leveringsvoorwaarden NLActief, welke tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden aan de aanvullende Algemene Voorwaarden van Smart Fit. De Algemene Leveringsvoorwaarden van NLActief lees je hier: https://www.nlactief.nl/wp-content/uploads/2019/08/Algemene-voorwaarden-01012018-logo.pdf Hoofdstuk 2:AANVULLENDE VOORWAARDEN SMART FIT(Artikel 1 t/m 18 staan in de Algemene Leveringsvoorwaarden NLActief: Hoofdstuk 1)

ARTIKEL 19 AANVULLENDE DEFINITIES

Aanvulling/Add on: de dienst(en) of faciliteit(en) die een lid in aanvulling op fitnessabonnement tegen een vergoeding kan afnemen (zoals groepslessen, small group training, de PRO app, sportdrank, etc.) en waarop additionele voorwaarden van toepassing zijn. Voor verdere informatie en prijzen kun je terecht op onze website.Bedrijf: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.Bedrijfsfitnessabonnement: de overeenkomst die tussen Smart Fit en een bedrijf is aangegaan waarbij Smart Fit de fitness- en sportvoorzieningen en aanvullingen (voor zover relevant) ter beschikking stelt aan bepaalde werknemers van het bedrijf die voor het bedrijfsfitnessabonnement worden aangemeld.Huishoudelijk Reglement: het huishoudelijk reglement van de vestigingen van Smart Fit waarin omgangsregels zijn opgenomen waaraan de Leden zich moeten houdenLid/Leden: de consument of het bedrijf (inclusief haar aangemelde werknemers) die/dat een overeenkomst met Smart Fit heeft gesloten.Personal Training Activiteiten: het begeleiden van één of meer leden, ongeacht of dit tegen betaling dan wel om niet plaatsvindt, bij het uitvoeren van fitness-, sport- of soortgelijke activiteiten.

ARTIKEL 20 LIDMAATSCHAP, SMARTBAND/ SMARTSTICKER & OPZEGGING

 1. Smart Fit bied verschillende lidmaatschapsvormen aan waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website. Smart Fit heeft meerdere vestigingen. De overeenkomst wordt aangegaan met de betreffende vestiging van Smart Fit. Zie de website voor een overzicht van onze vestigingen.
 2. Aanmelden kan op twee manieren; je kunt je inschrijven via de website van Smart Fit of het inschrijfformulier invullen en overhandigen bij een van de vestigingen van Smart Fit.
 3. Het lid is bij de inschrijving administratiekosten/inschrijfgeld verschuldigd.
 4. Tijdens het eerste bezoek aan een vestiging van Smart Fit koop je een Smart Band of Smart Sticker.
 5. Leden onder de 18 jaar dienen het ‘Overname Verantwoordelijkheid’ formulier in te laten vullen door een ouder of voogd. Leden onder de 16 jaar die in het bezit zijn van een Smartband of Smartsticker krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Lid van 18 jaar of ouder.
 6. Bij het aangaan van een overeenkomst ben je verplicht om een foto te laten maken ten behoeve van onze ledenadministratie in het kader van veiligheid en controle.
 7. Het abonnement Smart DUO is de optie binnen het Lidmaatschap waarbij het Lid een ‘gast’ kan meenemen. Het Lid stuurt een uitnodiging naar een gast via de Mijn SmartFit omgeving. Na het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en het sporten voor eigen rekening en risico ontvangt de gast een definitieve bevestiging. De gast neemt deze bevestiging mee naar de club en scant de QR code bij de ingang. De gast kan alleen de club  bezoeken onder begeleiding van het Lid. Het is voor de gast niet mogelijk een plaats te reserveren voor een groepsles. Zijn er bij aanvang van de groepsles plaatsen over dan kan de gast ook aan de groepsles deelnemen.
 8. Indien een Lid een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, kan Smart Fit hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan Smart Fit de overeenkomst beëindigen zonder dat dit recht geeft op enige restitutie.
 9. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van het lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien jouw medische situatie langdurig niet meer in staat bent gebruik te maken van jouw overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

ARTIKEL 21 BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Alle abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, direct opeisbaar en dienen te geschieden via automatische incasso.
 2. Voor het storneren van een betaling, om welke reden dan ook, wordt een toeslag van € 5,- per stornering in rekening gebracht ter dekking van de kosten van (niet) betaling.
 3. Een keer per jaar mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

ARTIKEL 22 AANVULLINGEN OP ABONNEMENT (ADD ONS)

 1. Smart Fit biedt tevens verschillende aanvullingen op jouw lidmaatschapsvorm aan. Deze add ons kunnen per vestiging verschillen. Het enkele verschil in aanbod geeft je geen aanspraak op geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst (niet ten aanzien van de add ons en niet anderszins). In het geval van excessief of oneigenlijk gebruik van de add ons kan Smart Fit beperkingen aan het gebruik van de add ons stellen.
 2. Het aanmelden voor een add on kan op ieder gewenst moment tijdens de looptijd van de overeenkomst (zowel bij aanvang als tussentijds) via de website, de app of bij een van de vestigingen.
 3. Indien je kiest voor een of meer add ons, dan worden deze add ons automatisch onderdeel van de overeenkomst. Op de add ons zijn dezelfde beperkingen van toepassing die ook voor fitness gelden. Mocht er bijvoorbeeld sprake zijn van een Fitness Daluren Overeenkomst, dan gelden deze daluren ook voor de add ons.
 4. Het recht van het lid om gebruik te maken van de add ons eindigt automatisch indien de overeenkomst wordt beëindigd. Daarnaast kan het lid de add ons stopzetten met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand zonder dat daarmee de overeenkomst voor fitness eindigt.
 5. De betaling voor de add ons wordt tegelijkertijd met de incasso (en voor dezelfde incassoperiode) voor fitness uitgevoerd. Als de aanmelding voor een add on niet op de incassodatum voor fitness plaatsvindt, dan ben je voor de eerste maand een evenredig deel van de toepasselijke maandelijkse kosten verschuldigd.
 6. Smart Fit spant zich in om de dienstverlening van de add ons zo ongestoord mogelijk te laten verlopen. Storingen kunnen leiden tot beperking van de dienstverlening; voor dergelijke storingen is Smart Fit niet aansprakelijk noch geven deze recht op teruggave, korting of beperking van het abonnementsgeld, tenzij de storing langer dan één maand duurt. Storingen of beperkingen van de add ons worden door Smart Fit zo spoedig mogelijk verholpen.
 7. Met betrekking tot de add on ‘groepslessen’ en small group training’ gelden de volgende specifieke voorwaarden: a. Een lid met de aanvulling groepslessen / small group training kan maximaal twee lessen per dag reserveren. Bij voldoende plaats mag het lid aan meer dan 2 groepslessen per dag deelnemen. b. Smart Fit behoudt zich het recht voor om, conform artikel 10, te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden. c. Smart Fit behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren. Mocht Smart Fit een les moeten annuleren dan wordt het lid daar via de app en/of een e-mail en/of sms-bericht en/of Facebook bericht van op de hoogte gebracht. d. Het lid kan zich voor een les afmelden via de website of de app die door Smart Fit wordt aangeboden. Afmelding geeft geen recht op enige vorm van restitutie. Afmelding dient ten minste 24 uur voor aanvang van de les te geschieden. Bij driemaal geen of te late afmelding, kun je gedurende één maand geen lessen meer reserveren, tenzij je een bedrag van € 12,- bij de vestiging betaalt.

ARTIKEL 23 SPORTTEGOED HOUDBAARHEID

Het tegoed dat op jouw account staat is sporttegoed en bedoeld voor betaling van de toegang tot de club en het gebruik van de faciliteiten. Het tegoed heeft een houdbaarheid van 12 maanden. Tegoed dat 12 maanden geleden is gestort en niet is opgesport, vervalt.

ARTIKEL 24 GEVOLGEN VAN BEËINDIGING

Bij beëindiging van de overeenkomst verlies je het recht op het opgebouwde sporttegoed en komt deze per direct te vervallen. Sommige overeenkomsten (zoals de Pay per Visit Overeenkomst) zijn per direct opzegbaar, met dien verstande dat deze moet zijn opgezegd vóór de eerstvolgende incasso is aangeboden bij de bank. Indien de overeenkomst later is opgezegd, dan zal de opzegging van de overeenkomst de periode erop pas worden doorgevoerd.

ARTIKEL 25 ONRECHTMATIGE UITOEFENING PERSONAL TRAINING ACTIVITEITEN

Het coachen van andere sporters op de vestigingen wordt uitsluitend overgelaten aan de personal trainers van Smart Fit. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om jouw overeenkomst te beëindigen zonder enig recht op restitutie.

ARTIKEL 26 BEDRIJFSFITNESS

 1. Smart Fit sluit overeenkomsten met zowel consumenten als bedrijven (de Bedrijfsfitnessabonnementen). De artikelen in Hoofdstuk 1 van deze voorwaarden die op consumenten van toepassing zijn, gelden ook voor bedrijven waarmee een Bedrijfsfitnessabonnement is gesloten, tenzij er in dit Hoofdstuk 2 daarvan af wordt geweken. Verwijzingen naar “Consument(en)” in Hoofdstuk 1 worden daarom geacht ook te verwijzen naar “Bedrijven”.
 2. Het bedrijf dient zelf zorg te dragen voor het aanleveren van de benodigde persoonsgegevens van de deelnemende werknemers, als ook de benodigde toestemming voor de verwerking hiervan door Smart Fit.
 3. Een bedrijfsfitnessabonnement kan uitsluitend door het bedrijf worden aangepast, verlengd, opgezegd of anderszins beëindigd, niet door de deelnemende werknemers.
 4. In afwijking van artikel 6 van deze voorwaarden wordt een bedrijfsfitnessabonnement tussen Smart Fit en een bedrijf stilzwijgend verlengd met telkens een jaar. Hierbij geldt – in afwijking van artikel 6 leden 1 en 2 – een opzegtermijn van ten minste twee maanden tegen het einde van het lopende (al dan niet verlengde) lidmaatschapsjaar. Beëindiging dient voorts schriftelijk te geschieden.

ARTIKEL 27 KLACHTENBEHANDELING

Smart Fit doet zijn uiterste best om iedereen van dienst te zijn. Indien uje een klacht hebt met betrekking tot de diensten van Smart Fit, dan kun je via het contactformulier op onze website een melding van jouw klacht maken. In dit formulier dien je in elk geval te vermelden: (a) als onderwerp ‘klacht’, (b) jouw naam en contactgegevens, (c) jouw lid(maatschaps)nummer en (d) een duidelijke omschrijving van de klacht.

ARTIKEL 28 PERSOONSGEGEVENS EN CAMERATOEZICHT

 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikt Smart Fit over jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over ons privacy beleid kun je terecht op https://www.smart-fit.nl/privacystatement/
 2. In de vestigingen van Smart Fit vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van leden en het waarborgen van de veiligheid van leden en personeel.

ARTIKEL 29 OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaande algemene voorwaarden niet voorzien, worden uitsluitend door de directie van Smart Fit beoordeeld. Alle geschillen die tussen de Smart Fit en haar leden ontstaan zullen worden beslecht door de ‘Geschillencommissie Fitness’ of de bevoegde rechter, conform de algemene leveringsvoorwaarden NLActief. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Smart Fit aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

ARTIKEL 30 WIJZIGINGSBEDING (HERHALING ARTIKEL 17)

Smart Fit is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt leden op voorhand te kennen gegeven waar deze betrekking op hebben en worden de leden in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW, echter conform artikel 21 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden is de indexering uitgesloten als reden voor ontbinding. Smart Fit informeert haar leden ruim van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Indien je de overeenkomst wilt opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan dien je dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een betaalperiode na ontvangst van de opzegging in.

ARTIKEL 31 OMGANG & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 1. Binnen de vestigingen van Smart Fit wordt iedereen met respect behandeld. Iedereen heeft het recht om op een veilige en plezierige wijze te kunnen sporten. De leden dienen zich te gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden), het huishoudelijk reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.
 2. De volgende gedragingen door de leden zijn verboden: (a) discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (b) lichamelijk contact met andere leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (c) diefstal of het beschadigen van eigendommen van Smart Fit of andere personen.
 3. De leden mogen geen geluid- of beeldopnamen in de vestigingen maken zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Smart Fit.
 4. Het huishoudelijk reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de website en in de vestigingen worden geraadpleegd.

ARTIKEL 32 BEVOEGDE RECHTER

Indien een geschil met inachtneming van artikel 15 van deze voorwaarden aan een rechter wordt voorgelegd, zal deze worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het lid woonachtig is.Hoofdstuk 3HUISHOUDELIJK REGLEMENT SMART FITOm het bezoek aan onze clubs voor iedereen plezierig te maken en te houden, hebben we een aantal huisregels opgesteld. We vinden het namelijk belangrijk dat je in een sportieve en gezellige omgeving kunt komen sporten.
 • In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken, leg deze tijdens het sporten op de apparatuur.
 • Voor gebruikmaking van de sauna’s (indien aanwezig) dien je een badlaken en badslippers mee te brengen. De zonnebank (indien aanwezig) dient na gebruik met de in de ruimte aanwezige spuitflacon te worden gereinigd.
 • Losse onderdelen (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
 • Berg je waardevolle spullen, jassen, tassen of andere kledingstukken op in de kluisjes en neem het niet mee naar de trainingsruimte. Na sluitingstijd worden alle kluisjes geopend door ons personeel.
 • Etenswaren nuttigen is alleen toegestaan in onze lounge.
 • Gebruik in de trainingsruimte alleen afsluitbare drinkbekers (bidons).
 • Val andere sporters niet lastig, maar help elkaar waar nodig.
 • Groepsvorming is niet toegestaan, behalve in onze lounge.
 • Binnen de vestigingen van Smart Fit wordt iedereen met respect behandeld. Iedere bezoeker heeft het recht om op een veilige en plezierige wijze te kunnen sporten, ongeacht zijn/haar herkomst, seksuele gerichtheid, geslacht etc. Intimidatie, bedreiging, belediging en discriminatie worden niet getolereerd.
 • Om goede instructies te kunnen geven over het veilig gebruik van de apparatuur, is een beheersing van de Nederlandse of Engelse taal noodzakelijk.
 • Het is niet toegestaan binnen de vestigingen van Smart Fit drugs, dan wel stimulerende middelen te gebruiken of te verkopen. Gebruik of verkoop van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk beëindigen van de Overeenkomst, zonder enig recht op restitutie van bar- of sporttegoed.
 • Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.
 • Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Als je voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan adviseren wij je dwingend de assistentie van één van onze medewerkers te vragen voordat je aan de slag gaat.
 • De directie van Smart Fit is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum. Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.