Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Smart Fit

 

Artikel 1        Lidmaatschap en beëindiging

Wanneer u lid wordt van SMART FIT is dat voor onbepaalde tijd, maar het contract is per direct* opzegbaar! Dit kunt u zelf regelen via ons klantenportaal. SMART FIT kent ook geen opzegtermijn, uw opzegging gaat per direct* in. Sporttegoed op uw abonnement vervalt niet, tenzij u opzegt. Er is geen restitutiemogelijkheid, ongeacht de hoogte van het bedrag. Indien u nog sporttegoed heeft op uw Smart Band, dient u deze te hebben opgesport vóórdat u het lidmaatschap beëindigt, anders komt deze te vervallen. * U kunt per direct opzeggen, maar let op: aanlevering van de incasso bij de bank voor uw sporttegoed geschiedt rond de 21ste voor de komende maand, derhalve dient de opzegging vóór die datum te geschieden, bent u te laat loopt uw abonnement 1 maand door. Uw abonnement is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

 

Artikel 2        Betaling

Opwaardering van uw sporttegoed geschiedt door gebruik te maken van iDeal op onze website of via een pintransactie aan de receptie van de club, contant is niet mogelijk. Daarnaast hanteert SMART FIT een maandelijkse opwaardering via automatische incasso. Deze is minimaal € 5,- per maand, of zoveel meer als u zelf wenst, u kunt uw incassobedrag zelf aanpassen op onze website. SMART FIT is gerechtigd haar prijzen binnen alle redelijkheid tussentijds te wijzigen. LET OP! ERG BELANGRIJK! Vanwege haar lage tariefstelling is SMART FIT genoodzaakt voor elke stornering (= mislukte incasso) een bedrag van € 5,00 aan administratie- en incassokosten in rekening te brengen. Dit is ter compensatie van de kosten die de bank ons ook rekent vanwege mislukte incasso’s. Wij rekenen op uw begrip hiervoor. Zorg er daarom voor dat de incasso altijd doorgang kan vinden.

 

Artikel 3        Sporttegoed

Het tegoed dat op uw account staat is sporttegoed en is bedoelt voor de betaling aan de club voor het gebruik van haar faciliteiten. Voor uw gemak hebben we het mogelijk gemaakt dat u uw sporttegoed ook mag gebruiken voor het nuttigen van drankjes en eventueel zonnebank gebruik (indien aanwezig), echter met een maximum van €5,- per bezoek. Het is niet toegestaan dat u het sporttegoed opmaakt door middel van aankoop consumpties en/of goederen.

 

Artikel 4        Deactiveren/ vakantie

Omdat u alleen betaalt bij bezoek aan de club, hoeft u uw abonnement niet te deactiveren ingeval van een blessure of vakantie. U kunt uw incasso-tarief zelf aanpassen via ons klantenportaal tot een minimum van €5,- per maand. Uw sporttegoed blijft gewoon staan en vervalt niet.

 

Artikel 5        Lidmaatschap en legitimatie

Bij het afsluiten van het lidmaatschap bent u verplicht een geldig paspoort of identiteitskaart te tonen. SMART FIT neemt het identificatie-nummer (niet het BSN) over in haar systeem, maar maakt geen kopie. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

 

Artikel 6        Openingstijden

SMART FIT is te allen tijde gerechtigd haar openingstijden te wijzigen. Tijdens officiële feestdagen behoudt SMART FIT het recht de club te sluiten. U bent verplicht vóór sluitingstijd het pand te hebben verlaten.

 

Artikel 7        Kleding/ textielvoorschriften

Tijdens het sporten dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn, trainen in andere type kleding dan sportkleding is niet toegestaan. Het dragen van schone sportschoenen en het gebruik van een handdoek is verplicht. Bent u uw handdoek vergeten, dan bieden we u de mogelijkheid er één van ons te huren. Hoofddeksels zijn niet toegestaan. Uitzonderingen hierop zijn hoofdbedekkingen die om geloofsredenen gedragen worden, mits deze uw veiligheid niet in gevaar brengen.

 

Artikel 8        Zonnebanken (indien aanwezig)

Na gebruik van de zonnebank bent u verplicht deze met de daarvoor in de ruimte aanwezige schoonmaakmiddelen te reinigen.

 

Artikel 9        Orde/ instructievoorschriften

Het is niet toegestaan binnen de club drugs, dan wel stimulerende middelen te gebruiken of te verkopen. Gebruik of verkoop van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het lidmaatschap. U dient zich te houden aan de door SMART FIT gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij bovengenoemde overtredingen is SMART FIT gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te beëindigen, zonder dat u enig recht heeft op restitutie van het sporttegoed.

 

Artikel 10      Materiaalgebruik

Er wordt van u verwacht dat u het aan u ter beschikking gestelde materiaal op een correcte manier gebruikt. Wat wil zeggen dat u dumbbells en schijven na gebruik opruimt, niet op de grond laat vallen maar met passende voorzichtigheid terugplaatst. Barbells en dumbbells mogen niet op de apparatuur of de bankjes neergelegd worden, omdat dit beschadiging van de bekleding tot gevolg kan hebben.

 

Artikel 11      Taalgebruik

Binnen SMART FIT wordt iedereen met respect behandeld. Iedere bezoeker heeft het recht om op een veilige en plezierige wijze te kunnen sporten, ongeacht zijn/haar herkomst, seksuele gerichtheid, geslacht etc. Intimidatie, bedreiging, belediging en discriminatie worden niet getolereerd. U wordt daarom verzocht binnen SMART FIT geen andere taal te voeren dan Nederlands of Engels. Dit om te bewerkstelligen dat iedereen elkaar kan verstaan en niemand zich geïntimideerd hoeft te voelen.

 

Artikel 12      Veiligheid en aansprakelijkheid

Het gebruik van de faciliteiten binnen SMART FIT geschiedt geheel voor eigen risico. SMART FIT wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenissen.

 

Artikel 13      Conformering overeenkomst

De abonnementhouder/ster verklaart door ondertekening van deze lidmaatschapsovereenkomst de door SMART FIT opgestelde huisregels na te leven en de instructies uit te voeren. SMART FIT is te allen tijde gerechtigd om eenieder die zich niet aan de regels houdt de toegang, voor een door SMART FIT te bepalen duur, te ontzeggen zonder enig recht op restitutie van enig sporttegoed.

 

Artikel 14      Overige bepalingen

Alle gevallen en/ of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de Clubmanager van de SMART FIT locatie beoordeeld en beslist.